Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muksubussi Oy
Y-tunnus: 02822205-1
Postiosoite: Voimatie 3 os 2, 90440 KEMPELE

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Tuomas Alapuranen
Postiosoite: Voimatie 3 os 2, 90440 KEMPELE
tuomas@muksubussi.fi
+358 50 300 1898

3. Rekisterin nimi

Muksubussi Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena Muksubussi Oy:n vuokraustoiminnan ja muiden palvelujen toimittaminen ja kehittäminen, sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, syntymäaika, ja sähköpostiosoite)
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut kaupankäyntiin liittyvät asiointitiedot.

6. Säännönmukaiset Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.
  • Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä rekisteriselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tieto suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten Muksubussi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa eri viranomaistahoille. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus on rekisteröidylle kerran vuodessa maksuton. Useammin kuin kerran vuodessa tapahtuneesta tarkastuksesta, rekisterinpitäjällä on oikeus periä hallinnollinen maksu.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tuomas@muksubussi.fi tai kirjeitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tuomas@muksubussi.fi tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto

Muksubussi Oy:n hallussa olevia manuaalisia henkilötietoja säilytetään vastuullisesti lukitussa tilassa. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Muksubussi Oy:n työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Muksubussi Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedonhallintajärjestelmäämme hallinnoi ja suojaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka palvelimelle henkilötietoja tallennetaan ja säilytetään.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään mikäli niillä ei tarvetta sopimuksellisista tai liiketoiminnan kehitykseen liittyvistä syistä. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntöä huomioon ottaen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Muksubussi Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja Muksubussi Oy varaa oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.